با رسیدن شخص به سن بلوغ وجود رشد و عقل وی محرز می گردد و هیچ نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد تا اهلیت و رشد وی احراز شود.

اما هنگامی که صغیری به سن بلوغ رسیده است برای تصرف خود در امور مالی خود بایستی رشد خود را اثبات نماید ولی در امور  غیر مالی نیازی به اثبات رشد نمی باشد و به صرف رسیدن به سن بلوغ،  وجود اهیلت او برای امور غیر مالی محرز می شود. در اینصورت شخص برای تصرف در امور مالی خود نیاز به اثبات رشد خویش داردو بایستی به دادگاه خانواده مراجعه نماید، درخواست صدور حکم رشد نماید و ادعای مزبور بعد از انجام تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس تخصصی، در صورت اثبات منجر به صدور حکم خواهد شد.

 

نوع دادخواست صدور حکم رشد دختر یا پسر فرقی نمی کند ولی چون حکم رشد دختر کمتر از ۹سال و پسر کمتر از ۱۵ سال صادر نخواهد شد پس فقط نسبت به سن بلغ در انها متفاوت است