اقرار چیست؟

 اِقْرار، اصطلاحی فقهی و حقوقی و آن عبارت است از اِخبار به حقی برای دیگری به زیان خود باشد. بنابر ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرارنامه عبارت است از:

 اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

 شرایط صحت اقرارنامه

  •  مطابق با ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی شرایط صحت اقرار چنین تعریف شده است:
  •  اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد؛ بنابراین:
  •  اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست، حتی اگر به اذن ولی صورت‌گرفته باشد
  •  اقرار مجنون نافذ نیست

 طبق ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی ایران: «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست»؛ معنی مخالف آن چنین است البته اقرار سفیه در اموری که جنبه مالی ندارد، نافذ است

  •  اقرارکننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد
  •  اقرار باید در حال اختیار مقر و بدون هیچ‌گونه اکراهی اقرار کند، اقرار تحت جبر و ترس نافذ نیست.

بطلان اقرارنامه دستی

 بهترین وکیل ابطال سند مالکیت بر اساس ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود

 بنابراین یکی از مواردی که می‌توان درخواست ابطال اقرارنامه دستی را داد، این است که اقرارنامه به‌زور و با تحت شکنجه صورت‌گرفته باشد.

 پیشنهاد می‌شود برای ابطال اقرارنامه غیرمالی و باطل کردن اقرارنامه دستی با بهترین وکیل ملکی مشاوره بگیرید تا شما را در این زمینه راهنمایی کند.

ابطال اقرارنامه بخشش مهریه

 سؤال: آیا ابطال بخشش محضری مهریه وجود دارد؟

 بهترین وکیل ابطال سند رسمی اظهار می‌دارد برای پاسخ به پرسش امکان باطل کردن سند رسمی دریافت مهریه به استحضار می‌رساند باید بررسی کرد که بخشش یا صرف‌نظرکردن از مهریه در قالب چه سندی تنظیم شده باشد.

 اگر خانمی اقرار به وصول رسمی مهریه کرده باشد نمی‌تواند رجوع کند و باطل کردن سند اقرار امکان‌پذیر نیست.

اگراقرارنامه تنظیم‌شده بخشش مهریه، سند ابرا مهریه باشد نیز همین‌طور می‌باشد و امکان رجوع از ابرا نیز وجود نخواهد داشت.

 درصورتی‌که سند اقرارنامه بخشش مهریه در قالب صلح معوض یا هبه دین باشد در این دو صورت نیز امکان رجوع نمی‌باشد.

 پیشنهاد می‌شود برای دریافت مشاوره دررابطه‌با ابطال اقرارنامه دریافت مهریه و ابطال اقرارنامه رسمی دریافت مهریه پیشنهاد می‌شود با بهترین وکیل ابطال سند رسمی تماس بگیرید

 موارد ابطال اقرارنامه رسمی مهریه

 مستفاد از ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی که مقرر می‌دارد اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است درصورتی‌که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل‌قبول باشد، مثل‌اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، امکان باطل کردن اقرارنامه محضری وجود دارد.

خواندن  انتخاب داور جهت دعاوی مختلف

 دکتر کاتوزیان در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی بیان می‌دارند ادعای عدم صحت اقرار توسط مقر، قابل‌پذیرش است؛ اما ادعای کذب اقرار، پذیرفته نمی‌باشد.

 همچنین استاد در کتاب اثبات و دلیل اثبات اظهار می‌دارند: اگر مقر، پس از انکار مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان نافذ محسوب می‌گردد.

 اگر شخصی در مقابل طلبکار، اقرار نماید که زمین خود را، وقف نموده؛ و سپس در دعوی اداره اوقاف، منکر چنین اظهاری گردد؛ رجوع او از اقرار مزبور، مسموع نیست.

 اقرار معلق چیست

 وکیل ابطال اجرائیه بیان می‌دارد: اقرار معلق به‌نوعی اقرار گفته می‌شود که مفاد آن به تحقق امر دیگری اعم از غیر حتمی یا حتمی شده وابسته است. به‌عنوان‌مثال هنگامی که فرد بگوید اگر فردا پنجشنبه باشد، فلان نفر را کشته‌ام. بر اساس این اقرار نمی‌توان آثار حقوقی ایجاد کرد.

مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه پرداخت مهریه

 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۰۳۵۷ بیان می‌دارد: نظر به اینکه دعوای ابطال سند فارغ از اینکه موضوع سند چه بوده یا طرفین دعوا چه نسبتی با یکدیگر دارند دعوایی کاملاً حقوقی است و این امر ماهیتاً و شکلا منصرف و بی‌ارتباط از موضوع و محتوای سند می‌باشد و از سوی دیگر، صلاحیت محاکم خانواده احصایی است، دعوای ابطال سند اقرارنامه از حیث پرداخت مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده نمی‌باشد.

 نمونه رأی ابطال اقرارنامه ابراء ذمه زوج

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ص. با وکالت خانم الف. ح. به طرفیت خانم س.م. ط. با وکالت آقای م.ت. ذ. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۶/۹۳ شعبه سوم دادگاه عمومی ملارد که به‌موجب آن حکم به ابطال سند اقرارنامه شماره ۷۵۹۷-۹۱/۱۲/۱۹ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۲۹۷ حوزه ثبتی تهران صادرشده است صرف‌نظر از دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی ملارد به تاریخ ۹۳/۵/۲۹ به شرح برگ ۴۳ پرونده امر (شماره دادنامه ناخوانا می‌باشد) که طی آن زوجه اقرار به بذل مهریه نموده است و در شرح طلاق طی صفحه ۸۷ پرونده در شرط سوم آمده زوجه نیم‌سکه بهارآزادی را در قبال طلاق بذل نموده و در مورد مهریه تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان ملاک عمل قرار گرفته در واقع دفتر ازدواج و طلاق حکم غیرقطعی را اجرا نموده است و فاقد ملاک قانونی می‌باشد وبا عنایت به استدلال دادگاه نخستین (به لحاظ فقد قصد و اراده خواهان در زمان تنظیم سند به لحاظ ضرب‌وجرح به اضطراب شدید مبتلا شده و مجموعاً” سلامت روحی و روانی خواهان در زمان تنظیم سند با اوصاف مزبور برای دادگاه محرز نمی‌گردد) فاقد توجیه قانونی است؛ زیرا اصل بر سلامت روحی و روانی افراد می‌باشد باید عدم سلامت در زمان تنظیم سند احراز شود و صرف داشتن اضطراب تازمانی که به حالت جنون نرسیده به‌گونه‌ای که فرد مالک افعال و رفتار خود نباشد نمی‌تواند موجب اختلال قصد و اراده بوده باشد و وجود ضرب‌وجرح و اختلاف شدید مادامی‌که به حد اکراه نرسیده باشد مؤثر در مقام نیست ومکره واقع‌شدن تجدیدنظرخوانده وایضا”عدم مالکیت نسبت به افعال و رفتار خود محرز نمی‌باشد بنا به‌مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه تجدیدنظر خواسته با شقوق ذیل ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً” به ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

خواندن  صلح و سازش در دعاوی و شرایط آن

 مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه

یکی از موضوعاتی که در هنگام دادخواست ابطال اقرارنامه رسمی مهریه مطرح می‌گردد، مرجع صالح به رسیدگی می‌باشد.

 در این راستا شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۰۳۵۷ بیان نموده است ازآنجاکه از یک سو، دعوای ابطال سند فارغ از اینکه موضوع سند چه بوده یا طرفین دعوا چه نسبتی با یکدیگر دارند دعوایی کاملاً حقوقی است و این امر ماهیتاً و شکل منصرف و بی‌ارتباط از موضوع و محتوای سند می‌باشد و از سوی دیگر، صلاحیت محاکم خانواده احصایی است، دعوای ابطال سند اقرارنامه از حیث پرداخت مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده نمی‌باشد.

 دعوای بی‌اعتباری اقرارنامه در دعوای طلاق

 شعبه هشتم دیوان عالی کشور در خصوص ادعای بی‌اعتباری اقرارنامه زوجه در دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۱۳۱۱۰۰۱۳۴۹ اظهار می‌دارد: در درخواست طلاق از ناحیه زوج، اقرارنامه زوجه مبنی بر دریافت مهریه معتبر بوده و ادعای بی‌اعتباری آن توسط زوجه باید در مرجع قضائی صالح و در یک دعوی مستقل طرح شود.

اقرارنامه شخص ثالث مبنی بر قبول ارتکاب جرم

 دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۸۷۹ که از شعبه شانزدهم دیوان صادر شده است در خصوص اقرارنامه شخص ثالث چنین رأی صادر نموده است:

 اقرارنامه شخص ثالث مبنی بر قبول ارتکاب جرم و بی‌گناهی محکوم علیه، از موجبات اعاده دادرسی است.

 دادنامه ابطال اقرارنامه ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه

 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ص. با وکالت خانم الف. ح. به طرفیت خانم س.م. ط. با وکالت آقای م.ت. ذ. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۶/۹۳ شعبه سوم دادگاه عمومی ملارد که به‌موجب آن حکم به ابطال سند اقرارنامه شماره ۷۵۹۷-۹۱/۱۲/۱۹ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۲۹۷ حوزه ثبتی تهران صادرشده است صرف‌نظر از دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی ملارد به تاریخ ۹۳/۵/۲۹ به شرح برگ ۴۳ پرونده امر (شماره دادنامه ناخوانا می‌باشد) که طی آن زوجه اقرار به بذل مهریه نموده است و در شرح طلاق طی صفحه ۸۷ پرونده در شرط سوم آمده زوجه نیم‌سکه بهارآزادی را در قبال طلاق بذل نموده و در مورد مهریه تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان ملاک عمل قرار گرفته در واقع دفتر ازدواج و طلاق حکم غیرقطعی را اجرا نموده است فاقد ملاک قانونی می‌باشد وبا عنایت به استدلال دادگاه نخستین (به لحاظ فقد قصد و اراده خواهان در زمان تنظیم سند به لحاظ ضرب‌وجرح به اضطراب شدید مبتلا شده و مجموعه” سلامت روحی و روانی خواهان در زمان تنظیم سند با اوصاف مزبور برای دادگاه محرز نمی‌گردد) فاقد توجیه قانونی است؛ زیرا اصل بر سلامت روحی و روانی افراد می‌باشد باید عدم سلامت در زمان تنظیم سند احراز شود و صرف داشتن اضطراب تا زمانی که به حالت جنون نرسیده به‌گونه‌ای که فرد مالک افعال و رفتار خود نباشد نمی‌تواند موجب اختلال قصد و اراده بوده باشد و وجود ضرب‌وجرح و اختلاف شدید مادامی‌که به حد اکراه نرسیده باشد موثر در مقام نیست و مکره واقع‌شدن تجدیدنظرخوانده و ایضاً”عدم مالکیت نسبت به افعال و رفتار خود محرز نمی‌باشد بنا به‌مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه تجدیدنظر خواسته با شقوق ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً” به ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

خواندن  ضمان و تعلیق در ضمان چیست

 شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

اقرارنامه محضری فروش ملک چیست

 به‌طورکلی اقرار، عبارت است از خبردادن حقی، به زیان خود شخص و به نفع دیگری

 به طور مثال شخصی قصد فروش ملک خود را دارد ولیکن بنا به دلایلی از جمله موانع شهرداری یا فقدان سند رسمی برای ملک، فروشنده نمی‌تواند سند رسمی را انتقال دهد و از طرفی خریدار هم به دنبال مدرک معتبر و قانونی جهت خرید است.

در این صورت فروشنده می‌تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و دادن وکالت بلاعزل به خریدار و هم چنین ضمن وکالت بلاعزل اقرار می‌کند که ثمن معامله را تمام‌وکمال گرفته و دیگر هیچ‌گونه ادعای مالکیتی نسبت به ملک مذکور ندارد.

 در زیر بهترین وکیل ملکی نمونه متن اقرارنامه فروش ملک به‌اختصار بیان می‌نماید.

نمونه متن اقرارنامه ملکی

 در تاریخ…. متن این سند آماده و در دفتر اسناد رسمی………. حاضر گشته است.

 آقا/خانم………………………………. با مشخصات …………………………… و بعد از حضور در کمال صحت و سلامت روح و روان و با رضایت و اختیار کامل و بدون اجبار و اکراه اقرار و اعتراف صریح و بی‌قیدوشرط نمود که بر اساس سند وکالت بلاعزل شماره …………. تاریخ ……………. تنظیمی این دفتر اسناد رسمی که بر مبنای فروش قطعی (عقد بیع) ملک ……. در پلاک ثبتی …………. واقع در بخش ………. شهرستان ……………………. است کل ثمن معامله را به‌صورت نقدی و کامل و یکجا دریافت نمودم

 امضا و اثر انگشت شاهد ۲ …… به تاریخ….

 

مشاوره حقوقی رایگان

 نمونه دادخواست ابطال اقرارنامه

 خواهان…

 خوانده…

 تعیین خواسته وب‌های آن: اعلام بطلان اقرار رسمی مورخ ……………. و رفع اثر از سند شماره ……. مورخ ……… دفتر اسناد رسمی شماره ……………… با انضمام خسارات ناشی از دادرسی

 دلایل و منضمات دادخواست

 رونوشت مصدق سند شماره ……….. مورخ ……………….. دفتر اسناد رسمی شماره ………………..

 ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی شهرستان قم

 سلام‌علیکم

 احتراماً؛ به استحضار می‌رساند ملک پلاک ثبتی شماره ………… بخش یک ………… موسوم به …………………………………واقع در خیابان ……………… به مساحت تقریبی …………. مترمربع برابر سند قطعی شماره …………… مورخ …………………………. دفتر اسناد رسمی شماره ………………………… در تصرف و مالکیت ………………………………. می‌باشد که نسبت به احداث ……….. در ملک معنونه اقدام نموده است.

 مع‌الوصف؛ خوانده دعوی آقای …………………… ، من‌غیرحق و بدون کسب استیذان و هر گونه سمت و نمایندگی از طرف …………………….. با حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره …………………… برابر سند شماره ……………. مورخ ………………………….. اقرار نموده است که ملک مارالبیان و ساختمان احداثی در آن متعلق به …………………… است و ربطی به ………………………. ندارد،

لذا؛ با عنایت به این که ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی، اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست و نظر به فقدان سمت خوانده دعوی، اقرار و اعتراف وی بلااثر و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. فلذا تقاضای اعلام بطلان اقرار رسمی و رفع اثر از سند موضوع خواسته را دارد.

بهترین وکیل ابطال سند

بهترین وکیل ملکی

 چنانچه به دلایل مختلف درگیر مشکلات ملکی و ثبتی مربوط به ملک خود و یا نزدیکان خود شده‌اید و نظر به اهمیت و اعتبار ویژه‌ای که اسناد رسمی دارند، بهتر است قبل از طرح دعوی حتماً با بهترین وکیل ملکی و بهترین وکیل ابطال مبایعه‌نامه مشورت نمایید.

Adminمشاهده نوشته ها

Avatar for admin

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مدیر موسسه حقوقی و داوری کاتبان حقیقت

اشتراک در
اطلاع از
guest
عنوان را وارد کنید
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها