تجویز انتقال منافع  سرقفلی به غیر

تجویز انتقال منافع سرقفلی به غیر از مباحث پرکاربرد فراگیر در حوزه املاک تجاری است و نحوه طرح دعوی آن بدین صورت استکه مستأجر ملک تجاری ابتدا اظهارنامه‌ای را برای موجر ارسال می‌کند و در صورت عدم انتقال منافع توسط موجر و وجود شرایط قانونی برای مستأجر از قبیل نداشتن حق انتقال سرقفلی و عدم رضایت موجر دادخواست خود را ثبت می‌کند.

تمدید خودکار عقد اجاره پس از منقضی شدن مدت اجاره و تعلق حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه به مستأجر ملک تجاری از احکام خاص قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356  است.

در این نوع قراردادهای مشمول قانون سال 1356 اگر مستأجر فاقد حق انتقال سرقفلی به غیر باشد و از طرفی قصد تخلیه ملک و دریافت سرقفلی داشته باشد ناگزیر است تا دعوی تجویز انتقال منافع سرقفلی به طرفیت موجر مطرح نماید.

شرایط طرح دعوی تجویز انتقال منافع سرقفلی کدام است

سرقفلی چیست

سرقفلی، حقی است برای مستأجر ملک تجاری که به دلیل فعالیت و کار در ملک استیجاری به وجود آمده که این فعالیت باعث افزایش ارزش تجاری گردیده و با مرور زمان و ادامه فعالیت مستأجر این ارزش تجاری افزایش است.

با این اوصاف هرچند لفظ سرقفلی علاوه بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 آمده؛ بلکه در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 نیز ذکر گردیده و در عرف تجاری هروقت از دعوی تجویز انتقال منافع سرقفلی یاد می‌شود منظور آن انتقال حق کسب و پیشه و تجارت است که آن را سرقفلی می‌خوانند.

به بیان بهتر دعوی تجویز انتقال منافع سرقفلی به غیر دعوایی  که مستأجر یک ملک تجاری که حق انتقال کسب و پیشه به غیر ندارد بر علیه موجر اقدام به طرح دعوی کرده و از دادگاه تقاضای الزام صدور اجازه مبنی بر انتقال حق کسب و پیشه به شخص دیگر می‌کند.

شرایط طرح  دعوی تجویز انتقال منافع سرقفلی به غیر چیست؟

  •  مستأجر فاقد حق انتقال  به غیر باشد
  • پس از منقضی شدن مدت اجاره، مستأجر قصد تخلیه ملک و دریافت سرقفلی باشد ولیکن موجر از پرداخت حق سرقفلی خودداری می‌کند.
  •  موجر با تقاضای مستأجر برای انتقال منافع مخالفت کند
  • مستأجر دعوی اجازه انتقال مطرح نماید
  •  دادگاه اقدام به صدور حکم اجازه انتقال منافع سرقفلی ظرف مدت شش ماه می‌کند.

نحوه  رسیدگی به دعوی تجویز انتقال منافع سرقفلی

مرحله اول: در ابتدا مستأجری که فاقد حق انتقال منافع است باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی محل سکونت خود مراجعه و اقدام به ارسال اظهارنامه به موجر نماید و  باید در نمونه اظهارنامه تجویز انتقال منافع سرقفلی قصد خود را در تخلیه ملک یا پرداخت حق سرقفلی توسط موجر یا موافقت موجر با انتقال سرقفلی به دیگری اعلام نماید.

مرحله دوم: اگر موجر در مهلت تعیین شده در اظهارنامه تجویز منافع سرقفلی به غیر اراده خود بر پرداخت حق سرقفلی به مستأجر یا موافقت با اجازه انتقال منافع اعلام نکرد، مستأجر می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست تجویز منافع سرقفلی به غیر به دفتر خدمات قضایی جهت طرح دعوی مراجعه نماید.

مرحله سوم: در این مرحله و پس از ثبت دادخواست و ارجاعآن به یکی از شعبات دادگاه حقوقی و تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به طرفین و بررسی دلایل و مدارک و در صورت وجود شرایط قانونی که همان خودداری موجر از پرداخت حق سرقفلی به مستأجر یا اعطای اجازه انتقال به وی است حکم بر تجویز منافع به غیر و تنظیم سند رسمی اجاره‌نامه صادر می‌کند.

مرحله چهارم: پس از این که دادگاه نمونه حکم تجویز انتقال منافع سرقفلی به غیر صادر کرد مستأجر می‌تواند به حضور در دفتر اسناد رسمی و  ارائه رونوشت دادنامه تجویز انتقال منافع به غیر، قرارداد اجاره و سرقفلی جدید به نام مستأجر جدید تنظیم نماید.

لازم به ذکر است مستأجر فقط 6 ماه از زمان ابلاغ دادنامه تجویز منافع سرقفلی مهلت دارد که  اجاره‌نامه جدید با حق سرقفلی به نام مستأجر جدید انتقال نماید و پس از انقضای این 6 ماه حکم صادره دیگر اعتبار قانونی ندارد.

نکته: اگر مستأجر بدون انجام تشریفات قانونی و حکم دادگاه اقدام به انتقال سرقفلی به مستأجر جدید کند موجر می‌تواند با پرداخت نیمی  از حق سرقفلی، تخلیه ملک تجاری را بخواهد.

ریاست محترم دادگاه عمومی تهران

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند بر اساس قرارداد اجاره شماره ……. مورخ ………… تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ..

موکلین اینجانب مستأجر خوانده در یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی … /… می‌باشند. نظر به اینکه در قرارداد اجاره حق انتقال به غیر سلب گردیده است و موجر حاضر به قبول اجاره و پرداخت حقوق قانونی دریافت نمی‌نمایم حاضر به همکاری نمی‌باشد؛ لذا صدور حکم به تجویز انتقال منافع و پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد استدعاست.

آدرس ملک: تهران………………..

 در خصوص دعوی خواهان‌ها آقايان و خانم‌ها 1-… -… 3 -… 4-… (جملگی … و فرزندان مرحوم حسين)5-……… 6 -……… 7 -……….. 8 -……… 9- ………… با وکالت خانم حميرا پارسا به طرفيت شرکت …… به خواسته تجويز انتقال منافع به غير يک باب مغازه به مساحت تقريبی 7 هفت مترمربع جزء پلاک‌های ثبتی … 7 و..8 اصلی موضوع اجاره‌نامه رسمی تنظيم شده و در دفترخانه 24 تهران به شماره …………. واقع در کوچه …….پاساژ …… اجمالاً بدين شرح که وکيل محترم خوان‌ها اظهار داشته است مورث موکلين (مرحوم ……….) و از (موکلين رديف پنجم) به‌موجب قرارداد اجاره فوق‌الذکر مستأجر يک باب مغازه به شرح مذکور در پاساژ ……… بوده‌اند که به حکايت اقرارنامه کپی مورخ 1……1362 موجر (خوانده) اعلام رضايت کتبی خويش را دائر بر فروش و انتقال منافع مغازه را بدون دريافت مبلغی اعلام نيز نموده است و ليکن ازآنجائی‌که موکلين قصد انتقال منافع مورد اجاره را به غير دارند خوانده از همکاری تصوير برابر با اصل است. نشاني: تهران – خيابان شهيد سپهبد قرني – تقاطع خيابان سميه – مجتمع قضايي شهيد بهشتي شماره دادنامه: …………….. 1401/03/17: تنظيم تاريخ شماره پرونده: ………………… شماره بايگاني شعبه: …………… › شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران دادنامه دادگستري كل استان تهران لازم خودداری می‌نماید؛ لذا در خواست تجويز انتقال منافع آن، محکوميت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی را نيز خواستار است خوانده علی‌رغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی با عدم حضور و عدم معرفی وکيل و عدم ارسال لایحه دفاعی در مقابل ادعای خواهان‌ها به عمل نياورده است، عليهذ ا دادگاه نظر به مندرجات قرارداد اجاره استنادی خواهان‌ها رابطه استيجاری بين طرفين و سمت خواهان‌ها به‌عنوان مستأجرین و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بر روابط استيجاری طرفين محرز است و خوانده نيز به شرح مذکور به‌عنوان موجر ايراد و دفاع مٍوّثری در قبال دعوای خواهان‌ها به عمل نياورده است، لذا دادگاه نظر به جميع مراتب فوق خواسته خواهان‌ها را ثابت تشخيص داد و با استناد به ماده 19 قانون مارال ذکر حکم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير را به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید، بديهی است محکوم لهم موظف هستند حداکثر 6 ماه از تاريخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به انتقال مورد اجاره با تنظيم سند رسمی به مستأجر جديد اقدام نمايند در غير اين صورت حکم صادره ملغی الاثر می‌گردد، رأی صادره غيابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است

دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

Adminمشاهده نوشته ها

Avatar for admin

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مدیر موسسه حقوقی و داوری کاتبان حقیقت

اشتراک در
اطلاع از
guest
عنوان را وارد کنید
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها