ابطال علامت تجاری  چگونه  انجام می گیرد

علامت تجاری از نیازهای ضروری تجار و شرکت‌های تجاری برای معرفی محصولات و شناخته‌شدن آن در میان مشتریان است.

برای نیل به این منظور تجار باید علامت تجاری و برند تجاری و لوگو منحصربه‌فرد داشته باشند و آن برند تجاری را در اداره ثبت شرکت‌ها بنام خود ثبت نمایند.

شرط ابطال علامت تجاری با نام مشابه

دعوای ابطال ثبت علامت تجاری و برند، زمانی به وجود می‌آید که شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی علامت تجاری و برند یا نام تجاری شما را یا مشابه آن مورداستفاده قرار دهد که موجب گمراهی و فریب مشتریان کالا یا خدمات شما گردد

بنابراین در صورت تفاوت در طبقه‌بندی کالاها، موجبی برای ابطال علامت تجاری مشابه وجود ندارد.

 نمونه رأی ابطال علامت تجاری مشابه

تجدیدنظر خوانده شرکت م. با وکالت آقایان الف. ط. و الف. ش. به طرفیت:۱-شرکت ف. با وکالت خانم ب.د. ۲-اداره کل مالکیت صنعتی نسبت به دادنامه شماره ۰۲۱۷ مورخ ۱۳/۳/۹۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد به‌موجب دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظر خوانده مبنی بر ابطال ثبت علامت کلمه ((ت.)) به فارسی به شماره. -۲۲/۳/۸۵ به استناد ثبت مقدم علامت ت. به فارسی و به‌صورت فانتزی و تصویر یک ق. به شماره ثبت . . .-۲۸/۳/۸۳ مورد پذیرش قرارگرفتن حکم به ابطال ثبت علامت تجدیدنظرخواه و محکومیت آن شرکت به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین به عقیده این دادگاه، دادنامه معترض عنه مخدوش بوده و قابل‌تأیید نمی‌باشد؛ زیرا هرچند علائم مبحوث عنه در کلمه ت. مشترک بوده و ازاین‌حیث ممکن است دو علامت مشابه به نظر برسد لیکن باتوجه‌به تفاوت محصولات موضوع علائم تجاری طرفین و اینکه علامت تجدیدنظرخواه در تاریخ ۲۲/۳/۸۵ و متعاقب ثبت علامت موضوع تصدیق ثبتی شماره. – ۸/۶/۸۴ به ثبت رسیده و تا تاریخ تقدیم دادخواست (۶/۴/۹۱) اعتراض نسبت به آن تقدیم نگردیده باتوجه‌به اینکه اعمال حق ابطال ثبت علامت بعد از گذشت چندین سال از ثبت عدم تعرض دارنده حق مقدم، از مصادیق اعمال حق خویش به‌قصد اضرار ناروا به غیر، ممنوع شده به‌موجب اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و باتوجه‌به اینکه به‌موجب بند ۲ ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس که مفاد آن مطابق ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۸۶ در صورت تعارض با مقررات داخلی مقدم می‌باشد مهلت ابطال ثبت علامت تجاری پنج سال در نظر گرفته شده و باتوجه‌به اینکه دلیل و مدرکی که مؤید ثبت علامت به‌قصد رقابت مکارانه یا سوءنیت از سوی تجدیدنظرخواه باشد ابراز نشده است، درنتیجه درخواست خواهان بدوی قابل اجابت و پذیرش نبوده است بنا به‌مراتب مذکور به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض می‌گردد آنگاه باتوجه‌به استدلال یادشده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و مواد قانونی فوق اشعار حکم به بطلان دعوی بدوی را صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دو بحری ـ قیصری

خواندن  تغییر نما + قانون تغییر در نمای خارجی آپارتمان مشترک

 نحوه ابطال ثبت علامت تجاری

پس از تسلیم اظهارنامه تقاضای ثبت برند تجاری در اداره مالکیت صنعتی، هر ذی‌نفع می‌تواند بر اساس ماده ۴۱، از دادگاه ابطال از دادگاه عمومی تهران ابطال ثبت علامت را تقاضا کند. مهلت اعتراض و ابطال علامت تجاری ثبت شده، سه سال است از تاریخ ثبت آن علامت تجاری است.

 اشخاص صالح به اعتراض به ثبت برند

مطابق با ماده ۱۶ قانون ثبت علائم و اختراعات، این اشخاص می‌توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است، اعتراض کنند:

الف) کسانی که آن علامت را، علامت تجاری خود می‌دانند.

ب) کسانی که آن علامت، با علامت آن‌ها تااندازه‌ای شباهت دارد که مصرف‌کنندگان عادی را به‌اشتباه اندازد.

 مدارک دادخواست ابطال برند

  •  اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
  •  رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه
  •  وکالت‌نامه، درصورتی‌که دادخواست توسط وکیل تنظیم شود

 دعوای ابطال علامت تجاری به دلیل سبق استفاده

وکیل ابطال برند اظهار می‌دارد در مواردی که شرکتی تقاضای ابطال علامت تجاری شرکت دیگر به‌واسطه سبق استفاده را دارد ذی‌نفع باید علاوه بر تقاضای ابطال علامت، درخواست ثبت برند آن را نیز بنام خود بنماید و گرنه دعوای وی قابلیت استماع ندارد.

 استفاده از نام تجاری ثبت‌نشده متعلق به دیگری

 سؤال: استفاده از نام تجاری ثبت نشده متعلق به دیگری واجد حمایت قانونی خواهد بود؟

 وکیل علامت تجاری پاسخ می‌دهد: مطابق مقررات کنوانسیون پاریس، نام تجاری بدون ثبت نیز تحت پوشش حمایتی بوده و استفاده و ثبت آن توسط فرد دیگر، از مصادیق رقابت نامشروع تجاری محسوب می‌گردد.

در خصوص دادخواست ابطال نام تجاری ثبت نشده شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن حمایت از حق‌تقدم استفاده‌کننده برند مقدم در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۳۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ در خصوص دعوی آقای الف. ک. ه طرفیت ۱- آقای پ.خ به خواسته ابطال علائم تجارتی شماره‌های…  و منع استفاده خوانده اول از علامت مذکور اشعار می‌دارد:

مطابق با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری حتی بدون ثبت هم قابل حمایت است و هرگونه استفاده از نام تجاری توسط اشخاص ثالث به‌صورت نام تجاری یا علامت یا هرگونه استفاده از آن‌ها که عرفاً باعث فریب عموم شود غیرقانونی است

اقدام خوانده با وصف اطلاع وی از ثبت مقدم شرکت خواهان و توزیع محصولات از مصادیق رقابت نامشروع موضوع ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس بوده که قابل حمایت نیست و برابر ماده ۶ سابع کنوانسیون قابل ابطال است

 موارد ابطال علامت تجاری

بنا بر ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی علائم تجاری برند تجاری در موارد زیر قابل ثبت نیست:
الف – نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.
ب – خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج – مراکز تجاری یا عمومی را به‌ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.
د – عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان‌های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان‌های بین‌الدولی یا سازمان‌هایی که تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیت‌دار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ه- – عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است.
و – عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
ز – عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق‌تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

خواندن  انتخاب داور جهت دعاوی مختلف

 سؤال: چه کسی حق اعتراض به ثبت علامت تجاری مشابه را دارد؟

 بهترین وکیل ابطال علامت تجاری پاسخ می‌دهد: تنها مالک علامت تجاری یا قائم‌مقام او حق تقاضای ابطال ثبت علامت تجاری مشابه را دارند و دیگر ذی‌نفعان نمی‌توانند چنین تقاضایی نمایند

 ابطال علامت تجاری به استناد مالکیت سابق

در دعوای ابطال علامت تجاری به استناد مالکیت و سبق استفاده از علامت بدون ثبت،  ضروری  است که خواهان  علاوه بر دعوای ابطال علامت، تقاضای ثبت علامت  را نیز از دادگاه بخواهد؛ در غیر اینصورت قرار رد دعوا ابطال علامت صادر می شود.

مرجع صالح رسیدگی اعتراض به ثبت علامت تجاری

برابر با آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری  دعوای  اعتراض به ثبت علامت ابتدا باید در کمیسیون مطرح شود و قبل از طرح آن در این کمیسیون، دعوی مذکور در دادگاه قابل استماع نیست.

سبس در صورت عدم نتیجه طرفین می  توانند از طریق اعتراض در دادگاه موضوع را رسیدگی نمایند.

مرجع رسیدگی، دادگاه عمومی تهران می‌باشد.

 الزام به ثبت علامت تجاری

دعوی الزام به ثبت علامت تجاری زمانی مطرح می‌گردد که شخص تاجر تقاضای خود را مبنی بر ثبت برند تجاری به اداره مالکیت صنعتی تقدیم می‌کند و مرجع مذکور به دلیل عدم انطباق برند با قانون یا اینکه شخص دیگری سابقاًَ حق‌تقدم ثبت نسبت به آن برند را دارد از پذیرش اظهارنامه ثبت برند تجارتی خودداری می‌کند.

 اعتراض به ثبت برند

برابر با ماده ۱۶ قانون ثبت علائم و اختراعات، اشخاص ذیل می‌توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:
۱-کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می‌دانند.
۲-کسانی که آن علامت، با علامت آن‌ها تااندازه‌ای شباهت دارد که مصرف‌کنندگان عادی را به‌اشتباه می‌اندازند.

دعاوی که در خصوص اعتراض به ثبت برند صورت می‌گیرد در دو فرض انجام می‌گیرد که در ادامه در ادامه در مورد آنها توضیح خواهیم داد:

الف – اعتراض به تقاضای ثبت علامت:

پس از آنکه علامت تجاری توسط اداره ثبت شرکت‌ها پذیرفته گردید، اداره مزبور آگهی ثبت برند و جزئیات آن را در روزنامه رسمی منتشر می‌نماید.

هر فرد که به ثبت برند اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف سی روز بعد از انتشار آگهی، نسبت به علامت تجارتی مربوط اعتراض کند.

اعتراض به ثبت برند که هنوز به ثبت نرسیده است باید کتباًَ به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تسلیم گردد.

معترض به ثبت برند در اعتراض‌نامه باید کلیه دلایل و مدارکی که معترض به استناد آن‌ها خود را محق در اعتراض می‌داند قید گردد و رونوشت مدارک استنادی جهت اعتراض به ثبت را به اعتراض‌نامه پیوست شود.

اداره ثبت علائم تجاری تا ده روز از تاریخ وصول اعتراض‌نامه باید آن را به اقامتگاه درخواست‌کننده ثبت یا شخصی که وی معین و معرفی کرده است، ابلاغ کند. در ضمن ابلاغ‌نامه باید صراحتاًَ اخطار می‌شود که هر گاه درخواست‌کننده ثبت برند به اعتراض تسلیم می می‌باشد، درخواست ثبت علامت تجاری خود را مسترد دارد.

هر گاه درخواست‌کننده ثبت، کتباًَ به اعتراض معترض تمکین نمود، درخواست او مسترد شده و مراتب کتباًَ به معترض اعلام می‌شود.

معترض به ثبت برند پس از این که درخواست‌کننده ثبت برند تمکین ننمود باید در فرجه قانونی ۶۰ روزه به دادگاه عمومی تهران مراجعه نماید.

اگر معترض مدت مذکور فوق به دادگاه رجوع ننمود، اداره ثبت علایم تجاری به درخواست کسی که تقاضای ثبت علامت را کرده، بعد از ملاحظه گواهی دفتر دادگاه که حاکی از عدم تقدیم دادخواست باشد، علامت تجارتی را به نام او ثبت خواهد کرد.

چنانچه معترض ظرف مهلت شصت روز فوق به دادگاه مراجعه نماید و دادخواست اعتراض خود را ثبت نماید، ولی دعوای خود را تعقیب نکند، پس از صدور اخطار دفتر دادگاه که حاکی از عدم تعقیب دعوا باشد، به ترتیب فوق عمل خواهد شد.</p>

خواندن  اثبات جعلیت در دعاوی حقوقی

ب) اعتراض به علامت ثبت شده و درخواست ابطال آن.

گاهی اوقات علامت تجارتی پس از ارسال اظهارنامه ثبت و بررسی و تطابق آن با قانون توسط اداره ثبت علایم تجاری ثبت و در روزنامه رسمی منتشر می‌گردد.

امکان دارد پس از ثبت  برند فردی مدعی گردد برند ثبت شده شبیه برند تجاری وی می‌باشد که موجب گمراهی و فریب مشتریان می‌گردد یا اینکه از برند ثبت شده سابقاًَ استفاده می‌کرده و علامت به وی تعلق دارد و درخواست ابطال برند ثبت شده را دارد.

 مدارک لازم برای ابطال علامت تجاری ثبت شده

گواهی از اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، مبنی بر تقاضای ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می‌شود.
– اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبت ادعای معترض
– وکالت‌نامه، درصورتی‌که دادخواست به‌وسیله وکیل داده شده باشد.

مطابق با ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات هر ذی‌نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به‌وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع استفاده نکرده است، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند

در دعاوی علائم تجارتی هر گاه فرد معترض بتواند در دادگاه ثابت نماید سابقه استعمال علامت را به‌صورت مستمر قبل از تقاضای ثبت داشته و دارای حق‌تقدم است، دادگاه حکم به ثبت علامت به نام معترض خواهد داد و اگر علامت مورد اعتراض، قبلاًَ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به نام شخص دیگری به ثبت رسیده باشد، حکم ابطال علامت تجاری ثبت شده و ثبت علامت به نام معترض خواهد داد.

لازم به ذکر است در پرونده الزام به ثبت علامت تجاری، باید علاوه بر اداره ثبت علائم تجاری، شرکت دارای علامت تجاری سابق الثبت نیز طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیر این صورت دعوی مذکور مسموع نیست.

در دعاوی مربوط به ثبت برند. پیشنهاد می‌گردد به همراه دعوای اعتراض به ثبت برند تجارتی هم‌زمان <strong>درخواست ثبت علامت تجاری را به نام خود نیز ارائه دهد و اداره مالکیت صنعتی را الزام به ثبت علامت تجاری ثبت شده به نام خود نماید.

ثبت علامت تجاری واحد برای کالاهای متفاوت

بهترین وکیل علامت تجاری بیان می‌دارد نکته مهم در استفاده از برند تجارتی شخص دیگر برای محصولات خود استفاده از علامتی است که <strong>شبیه علامت ثبت شده باشد و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌گردد.<p>بنابراین ثبت  برند تجارتی واحد برای کالاهای متفاوت، بلامانع است.

در همین زمینه شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۲۸ اشعار داشته است: مبنای اعتراض به ثبت علامت تجاری منوط به واحد بودن طبقه و کالا نیست، بلکه اشتباه مصرف‌کنندگان عادی در تشخیص مبدأ و منشأ تولید کالاها و خدمات، ملاک عمل است.

همچنین شعبه مارالذکر در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۷۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ مرقوم داشته است: درصورتی‌که مصرف‌کنندگان کالا از مصرف‌کنندگان عادی نباشند که در مورد منشأ کالا دچار اشتباه شوند، صرف شباهت ظاهری برند کالا با برند مقدم، موجب صدور رأی ابطال ثبت علامت تجاری کالای موصوف نخواهد شد.

مدت اعتبار ثبت علامت

بهترین وکیل حقوقی قم اعلام می دارد برابر با بندد ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن است این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده‌ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل‌تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش‌ماهه که از پایان دوره شروع می‌شود برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، در نظر گرفته می‌شود.

علامت تجاری ثبت‌شده در خارج از ایران

مطابق مفاد مواد ۴ و ۶ خامس کنوانسیون پاریس شرط حمایت از برند تجاری ثبت شده در خارج کشور، آن است هر شخصی که با رعایت مقررات معمول در یکی از کشورهای عضو اتحادیه، اظهارنامه مربوط به علامت تجاری را تسلیم نماید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اولین درخواست در مورد تسلیم اظهارنامه علامت تجاری به همان صورت در سایر کشورهای عضو از حق‌تقدم برخوردار است.

بنابراین صرف ثبت علامت تجاری در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، سایر کشورها را مکلف به حمایت از علامت نمی‌کند مگر اینکه علامت مزبور ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اولین درخواست، به همان صورت، در کشور دوم نیز اظهار و ثبت شود.

 

مشاوره حقوقی وکیل

وکیل علامت تجاری

برای مشاوره حقوقی از بهترین وکیل ابطال  برند و وکالت تخصصی پرونده‌های برند شرکت‌های تجاری با شماره تماس‌های مندرج در سایت تماس حاصل نمایید.

 

Adminمشاهده نوشته ها

Avatar for admin

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مدیر موسسه حقوقی و داوری کاتبان حقیقت

اشتراک در
اطلاع از
guest
عنوان را وارد کنید
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها