مطالبه وجه فاکتور بدون امضا

 فاکتور بدون امضا نمی‌تواند به‌تنهایی دلیل بدهی باشد و مطالبه وجه فاکتور بدون امضا باید در کنار دلایل و امارات دیگر از جمله شهادت شهود همراه باشد.

 وکیل مطالبه  صورتحساب اظهار می‌دارد در دعوی مطالبه وجه به استناد فاکتور، حتماً باید فاکتورهای مستند دعوی توسط خوانده امضا شده باشد تا مدیونیت بدهکار پذیرفته شود؛

زیرا فاکتور بدون امضا، یادداشت خصوصی محسوب می‌شود و فاقد قدرت اثباتی است.

 نمونه رأی مطالبه وجه فاکتور بدون امضا

 در خصوص دعوی خواهان (شرکت مهاباد رئیس با مدیریت آقایان سید کریم نجاتی و یونس پور مناف زاده با وکالت ع. ب. ن. و الف. محمودنژاد) به طرفیت خوانده ( الف. ت. د. با وکالت آقای ع. شهلایی) دایر بر مطالبه مبلغ ۷۳۶/۴۰۲/۵۲۰ ریال بابت فاکتورهای خرید پارچه، با احتساب خسارات دادرسی، نظر به اینکه فاکتورهای پیوست دادخواست تقدیمی توسط خوانده امضا ء نشده است و سند امضا نشده یادداشت خصوصی است و قدرت اثباتی ندارد، و به‌موجب بند ۶ ماده ۵۱ – از ق. آ. د. م، تمامی ادله و وسائل اثبات دعوی باید در دادخواست تصریح گردد تا با ابلاغ آن به خوانده و اطلاع وی امکان تدارک دفاع در برابر آنها میسور گردیده و حق دفاع وی تضییع نگردد و پذیرش ادله از خواهان پس از تقدیم دادخواست، منحصر به ادله‌ای است که در پاسخ به دفاع خوانده استناد به آنها ضروری است، (ماده ۹۷ قانون مرقوم) نظر به اینکه سبب دعوی حاضر فاکتورهای مذکور بوده است، بنابراین دعوی خواهان به کیفیت معنون قابل جریان نبوده، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره ظرف ۲۰ روز تجدیدنظرپذیر است.
رئیس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – مدد شیرزاد