معامله معارض چیست

وکیل معامله معارض اظهار می‌دارد در جرم معامله معارض یک نفر در ابتدا، عین یا منفعت مال خود را به‌موجب سند رسمی یا عادی، به دیگری انتقال دهد و سپس، خصوص همان عین یا منفعت قبلی را، به‌موجب سند رسمی به شخصی دیگر، انتقال می‌دهد.

نمونه رای معامله معارض

در خصوص اتهام آقای ع.الف. ب.س و خانم ع. گ. دایر بر مشارکت معامله معارض موضوع شکایت آقای ر. ح و بدین خلاصه که به‌موجب مبایعه‌نامه عادی و الحاقیه آن، یک دستگاه آپارتمان با پارکینگ و انباری در طبقه دوم شمالی از پلاک ثبتی… فرعی از… اصلی واقع در بخش یازده تهران به نشانی… توسط آنان به شاکی انتقال‌یافته، سپس آن را در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ طی سند رسمی شماره ۴۴۹۶۰ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره… تهران در قبال اخذ تسهیلات بانکی، ملک شاکی در رهن بانک مسکن قرار داده شده است، باتوجه‌به مراتب ونیز مدارک و مستندات تقدیمی راجع به اعمال حقوقی طرفین، تحقیقات مرجع انتظامی، اظهارات شهود و مطلعین محلی که در مرحله تحقیقات مقدماتی به‌عمل‌آمده است، عدم حضور و عدم دفاع مؤثر و منافی با مراتب انعکاسی در پرونده بزهکاری نامبردگان به نظرمحرزاست و ازآنجاکه عمل ارتکابی، به لحاظ تحلیل حقوقی نمی‌تواند مشمول عنوان انتقال مال غیر و کلاهبرداری باشد، با اصلاح عنوان عمل بزهکارانه به شرح مرقوم، به استناد ماده ۱۱۷ اصلاحی مورخ ۱۳۱۲/۰۵/۰۷ ثبت‌اسناد و املاک کشور ردیف اول را به تحمل پنج سال و ردیف دوم را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌کند، توضیح اینکه ترهین ملک پس از انتقال آن به شاکی مالکیت رقبه موصوف، به‌موجب عمل حقوقی دوم آنان، به مرتهن انتقال نیافته؛ بلکه به‌موجب سند رسمی موضوع عمل حقوقی دوم، حق عینی مندرج در رهن، به شخص داده شده است فلذا مشمول معامله معارض است نه انتقال مال غیر، این رأی درباره ردیف اول غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن، نیز درباره ردیف دوم حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است، لازم به یادآوری است آقایان ر. د. و ب. ح. ز. وکالت ردیف دوم را برعهده داشته‌اند.
رئیس شعبه ۱۰۷۹ دادگاه کیفری دو تهران – جواد بالاخانی طالش