چک تضمینی شده بانکی

 چک تضمینی شده بانکی چکی است که به درخواست اشخاص توسط بانک صادر و پرداخت آن نیز توسط بانک تضمین می‌گردد.

به‌عبارت‌دیگر چک تضمینی در حکم پول نقد بوده و توسط بانک به درخواست اشخاص با تضمین مبلغ مندرج در آن صادر می‌گردد.

 قوانین چک تضمینی

 بهترین وکیل چک در ادامه به برخی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با چک تضمین شده بانکی می‌پردازد:

 ·  این نوع چک تضمینی قابل مسدودی از ناحیه افراد نیست

 · محجوریت صادرکننده چک تضمین شده بانکی خللی در پرداخت چک ایجاد نمی‌کند.

 · چک تضمینی به‌صورت رمزدار و با امضای صاحب امضا و ممهور به مهر بانک صادر می‌گردد.

 · مبلغ مندرج در چک تضمین شده به‌وسیله ماشین و به‌صورت تایپ می‌باشد.

 مدارک لازم برای صدور چک تضمینی

 · تکمیل و ارائه برگه پر شده نمونه ۳۹۶ با عنوان درخواست صدور چک

رسید دریافت یا برداشت وجه برابر با مبلغ چک تضمین شده

نحوه ابطال چک تضمینی

 وکیل چک در خصوص ابطال چک تضمینن شده بانکی و نمونه دادخواست ابطال چک تضمینی بیان می‌دارد برای ابطال چک تضمینی متقاضی یا نماینده قانونی وی باید به‌صورت حضوری به بانک صادرکننده مراجعه نموده و تقاضای ابطال چک را نماید.

 نمونه رأی ابطال چک تضمینی

 خواهان: آقای… با وکالت آقای رسول خیابانی به نشانی تهران قم – خیابان صفاشهر

 خواندگان: ۱- بانک… به نشانی اصفهان بانک… شعبه… اصفهان ۲- آقای سید مجتبی حسینی به نشانی قم.

 خواسته: ابطال چک تضمینی

 گردش کار: وکیل خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان تقدیم نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده تحت‌نظر قرار دادگاه

 اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

 رأی دادگاه

 در خصوص دعوی… با وکالت آقای رسول خیابانی به طرفیت ۱- بانک… ۲- آقای… خواسته ابطال یک فقره چک تضمینی… به مبلغ یک صد و سی میلیون ریال صادره از بانک پارسیان شعبه… اصفهان توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد «در مورخه ۶/۱۱/۸۷ یک فقره چک تضمینی به… به مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال صادره از شعبه… بانک… قابل‌پرداخت در کلیه شعب آن بانک با ظهرنویسی آقای… (خوانده ردیف دوم) به اینجانب انتقال گردیده که متأسفانه در حین جابه‌جایی و نقل‌وانتقال چک موصوف مفقود گردیده که بلافاصله موضوع به شعبه بانک… در حین جابه‌جایی و نقل‌وانتقال چک موصوف مفقود گردیده که بلافاصله موضوع به شعبه بانک… چیذر اعلام گردیده با عنایت با اینکه بانک تا ۷ روز می‌تواند از پرداخت وجه چک خودداری نماید

 لذا تقاضای ابطال چک موردنظر از آن مقام محترم مورد استدعاست.» و به شرح صورت‌جلسه مورخ ۸/۲/۸۹ درخواست تفکیک و درخواست و صدور حکم نسبت به ابطال چک را نمود. دادگاه: نظر به ۱- اعلام خواهان به شرح برگه چاپی شماره… /۱۰۱۵ – ۲۴/۱۲/۸۷ به بانک… مبنی بر مفقودشدن چک موصوف و دستور عدم پرداخت وجه چک (دستور مورخ ۲۴/۱۲/۸۷) پیوست دادخواست و تحقیق دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخ ۸/۲/۸۹ از خواهان در خصوص جزئیات مفقودشدن چک ۲- مندرجات مبایعه‌نامه و اقرارنامه مورخ ۲۹/۹/۸۸ و گواهی حصر وراثت شماره… /۱۳۷ مورخ ۱۴/۴/۸۸ مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف تهران پیوست لایحه ثبت شده به شماره… ۸۹۰۰۹۷۰۰۱۰۶ – ۸/۲/۸۹ که این موارد به نظر دادگاه اماره صحت ادعای خواهان است.

 خواهان به شرح جلسه رسیدگی مورخ ۸/۲/۸۹ خود را پاسخگوی هر ذی‌نفع احتمالی که دارنده چک باشد دانست. ۴- ایراد بانک… به شرح لایحه ثبت شده به شماره… ۸۹۰۰۹۷۰۰۱۰۶ – ۸/۲/۸۹ مبنی بر اینکه این ادعا متوجه آن بانک نیست باتوجه‌به اینکه این چک توسط این بانک صادر گردیده و النهیه در صورت حکم به ابطال، می‌بایست اقدام به صدور چک دیگر بنماید وارد نیست. ۵- حضورنیافتن خوانده دوم با ابلاغ قانونی و ارائه ننمودن لایحه دفاعیه، دعوی خواهان به نظر دادگاه وارد و ثابت است مستنداً به مواد ۱۳۲۱، ۱۳۲۲ و ۱۳۲۴ از قانون مدنی، حکم به ابطال چک موصوف صادر و اعلام می‌گردد. این رأی نسبت به بانک… ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.