خیانت در امانت به معنی آن است که فردی که به عنوان امین مال منقولی را دریافت کرده و آن مال منقول به رسم امانت نزد وی گذاشته شده است برخلاف تعهد قبلی و با سوء نیت به آن مال خیانت نماید.
از نظر اجتماعی عموم مردم اعتمادی به فرد خیانتکار ندارند و با دید منفی به آن نگاه می کنند.

قانون مجازات اسلامی در ماده 674 خیانت در امانت را بدین شرح توضیح داده است:

استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی كه از طرف مالك یا متصرف قانونی به كسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

نکته‌ی قابل توجه  در این جرم این است که اگر مال دزدیده شده به شخصی به عنوان امانت سپرده شود و آن شخص آن را به صاحب اصلی مال یا دولت بدهد، خیانت در امانت محسوب نمی‌شود.

به عبارت بهتر موضوع این جرم مال مشروع می باشد نه مالی که از راه غیر قانونی مثل سرقت یا قاچاق و نظایر آن به دست آید.

ارکان جرم خیانت در امانت چیست ؟

مفقود کردن

امین با انجام کاری موجب می شود که مال از دسترس مالک خارج گردد و به آن دسترسی نداشته باشد.

تصاحب

اقدامات مالکانه از طرف امین نسبت به مال امانی را گویند.

استعمال

استفاده از مال امانی می باشد.

مجازات شروع به جرم چیست ؟

در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 شروع به جرم تنها در جرایم تعزیری درجه 1تا5 ذکر شده و چون  بزه مذکور جرم تعزیری درجه 6 محسوب می شود شروع به جرم برای آن امکان پذیر نیست.