اخذ حکم رشد

با رسیدن شخص به سن بلوغ وجود رشد و عقل وی محرز می گردد و هیچ نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد ... ادامه مطلب