مشاوره حقوقی خیانت‌درامانت

مشاوره حقوقی خیانت در امانت توسط تیم تخصصی رسول خیابانی که متشکل از وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری است  از طریق مشاوره رایگان  و مشاوره فوری برای عموم مخاطبین امکان‌پذیر است.

نظر به این که یکی از جرایم بسیار شایع و فراگیر جامعه جرم خیانت‌درامانت است و پرونده‌های زیادی در محاکم  را به خود اختصاص داده است

ضروری به نظر می‌رسد تا افراد با آموزش و مشاوره حقوقی با وکیل خیانت‌درامانت با  ارکان این جرم آشنا گردند.
مطابقه با ماده 674 قانون مجازات اسلامی خیانت‌درامانت در خصوص هر نوع مالی اعم از اموال منقول و اموال غیرمنقول قابل‌تحقق است.

بر اساس ماده فوق خیانت‌درامانت این‌گونه تعریف گردیده است:

هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به‌عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید.

در چه صورتی مال امانی محسوب می‌گردد ؟

یکی از ارکان مهم در جرم خیانت‌درامانت رکن سپردن است و مال باید توسط مالک یا متصرف قانونی و از راه متعارف به شخص امین سپرده شود تا این بدین ترتیب مورد حمایت قانون گذر  قرار گیرد.

بنابراین اگر در نتیجه ارتکاب جرمی مثل سرقت مالی از شخص  سارق یا غاصب به امین سپرده شود و آن مال توسط امین مورد حیف‌ومیل قرار گیرد در این جا خیانت‌درامانت تحقق‌نیافته است.

حقوق‌دانان بر این نظر هم عقیده هستند که شرط ضروری در تحقق جرم خیانت‌درامانت قرارداد قبلی بین امانت‌دهنده و امین است

و به همین دلیل ضرورت دارد تسلیم و سپرده شدن مال امانی در قالب عقود قانونی یا قراردادی انجام گردد

و اگر مالی در غیر از عقود و قرارداد قانونی در اختیار کسی از قبل قرار گرفته باشد  و آن شخص مال را تصاحب یا استعمال نماید چنین عملی وصف خیانت‌درامانت نخواهد داشت.