اظهارنامه یک نوشته قانونی است که بوسیله آن مطالب را به مخاطب خود اعلام می کنیم.

براساس ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی اظهارنامه یکی از راه های رسمی مطالبه حق محسوب می شود. این بیانیه فقط مختص مطالبه رسمی حق نمی باشد بلکه بوسیله آن می توان اراده خود بر انجام یک کار یا  آمادگی تسلیم هرچیزی را به مخاطب اعلام نمود.

فردی که در امری خود را صاحب حق می‌داند، حتماً لازم نیست برای مطالبه حق خویش اقدام به اقامه دعوی نماید زیرا ممکن است با درخواست ‌شفاهی از کسی که بایستی این حق را ادا نماید به مقصود خویش نائل گردد.

در بسیاری از اوقات افراد با ارسال این اعلامیه رسمی قبل از اقامه دعوی به نتیجه مد نظر خود می رسند و دیگر نیازی به تظلم خواهی و سپری کردن مدت طولانی نخواهند بودو