تصرف عدوانی نوعی تصرف قهری و برخلاف رضایت مالک و در حکم غصب است.

قانون گذار برای حمایت از اموال و مالکیت اشخاص و برقراری نظم عمومی نسبت به اموال غیرمنقول مقررات و قوانین خاصی را تصویب کرده است که همه مردم موظف به رعایت آن می باشند.کاربرد نمونه لایحه تصرف عدوانی حقوقی زمانی است که شخصی بدون رضایت و اجازه از مالک اقدام به تصرف مال غیرمنقول نماید.

لایحه دفاعیه دررابطه‌با تصرف عدوانی

ریاست محترم شعبه………………دادگاه عمومی (جزایی) ……………………

احتراماً به استحضار می‌رساند که اینجانب………………………وکیل متهم آقای………………. فرزند…………………. سن…………………شغل…………………. متهم به تصرف  غاصبانه در پرونده کلاسه……………………از دادگاه محترم تقاضای حکم برائت متهم موصوف را خواستارم و دلایل اینجانب مبنی بر عدم مجرمیت متهم موصوف به شرح ذیل است:

۱-شاکی آقای…………………از موکل اینجانب آقای…………………. شکایت نموده است که منزل مسکونی واقع در……………………به طور  قهری و زور تصرف کرده است. درصورتی‌که موکل اینجانب نه‌تنها ملک موصوف را به طور  غاصبانه تصرف نکرده است. برکه ملک موصوف طبق مبایعه‌نامه عادی مورخ……………. خریداری نموده و طبق بند ۹ همان مبایعه‌نامه ملک موصوف تحویل خریدار که موکل اینجانب باشد، گردیده است.

۲-موکل اینجانب مبنی بر تحویل ملک توسط فروشنده شهود دارد، و شهود موکلم آقایان ۱-…………………۲-…………………. ۳-……………………… در جلسه مورخ……………………. در دادگاه گواهی دادند که فروشنده ملک موصوف را در حضور آنان تحویل خریدار (موکل اینجانب) داده است.

۳-موکل بیش از یک سال ملک موصوف را در تصرف دارد، و ملک موصوف توسط موکل اینجانب به آقای……………………اجازه داده شده و اجاره‌نامه‌های مورخ…………………. موید این ادعاست؛ لذا اتهام تصرف  غاصبانه توسط شاکی بی‌اساس و غیرقانونی است؛ لذا از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم برائت موکل خود را خواهانم.

نظریه مشورتی  در خصوص قلع‌وقمع بنا در تصرف عدوانی

بر اساس نظریه مشورتی شماره 6098/7 مورخ 17/08/1377 اداره کل حقوقی، قلع‌وقمع بنا در دعوی تصرف غاصبانه چنانچه در حکم ذکر شده یا اجرای حکم ملازمه با آن داشته باشد امکان‌پذیر است.»
سؤال: در موردی که حکم بر رفع تصرف قهری از غیرمنقولی صادر شده باشد و متصرف قبلاً در آن مستحدثاتی ایجاد نموده باشد، قلع‌وقمع این مستحدثات با چه شرایطی ممکن خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی، قلع بنا و مستحدثات در موارد زیر ممکن است:
1- درصورتی‌که مدعی خصوصی دادخواست قلع بنا داده و دادگاه نیز حکم بر قلع بنا داده باشد.
2- درصورتی‌که اجرای حکم ملازمه با قلع بنا داشته باشد.

  

وکیل تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی یکی از مهمترین دعاوی امور مالکیت است که در آن شخص بدون حقی بدون مجوز قانونی یا رضایت مالک، ملک ... ادامه مطلب