مهلت درخواست بطلان رأی داور

زمان ابطال  رای داوری  مدت 20 روز پس از ابلاغ است که طرفین می‌توانند درخواست  باطل کردن آن را از دادگاه بخواهند.

اگر هرکدام از طرفین رأی داور در خارج از کشور ایران سکونت داشته باشند مهلت زمان ابطال رأی داور 2 ماه بعد از ابلاغ رأی است مگر اینکه فرد معترض که نتوانسته در مدت مقرر اعتراض کند اثبات کند به دلیل عذر موجه قادر به اعتراض نبوده است که این مدت 2 ماه از زمان عذر برای او محاسبه می‌گردد.

مرجع صالح برای باطل کردن رأی داور مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. در …

صورت‌جلسه نشست قضائی مهلت زمان بطلان رأی داوری

آیا اعتراض به رای داور الزاماً می‌بایست در مهلت 20 روزه پس از ابلاغ باشد تا قرار صادر گردد، یا اینکه مهلت بیست‌روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز دادگاه به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید؟

نظر هیئت عالی

باتوجه‌به صراحت مواد 488 و 490 ق. آ. د. م اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال رأی داور صرفاً در مهلت 20 روزه قابل‌طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده 492 ق. آ. د. م قرار رد درخواست را صادر که قطعی نیز است، اما چنانچه خواهان خارج از مهلت 20 روزه طرح دعوی ابطال رأی داور را مطرح و مدعی عذر موجه باشد، دادگاه به استناد ماده 493 ق. آ. د. م قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد تبصره ماده 490 و ماده 493 به‌خوبی استنباط می‌شود.