نمونه رای رباخواری

نمونه رای رباخواری در خصوص اتهام آقای م.م. با وکالت آقای م.س. دایر بر رباخواری به مبلغ هجده میلیارد و هشتصد و ده میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهارصد و نود و شش ریال موضوع معامله و قرارداد صوری ۴۷۴۶/۳۷% از کل سهام شرکت س. (سهامی خاص) شماره ۱۹۶۰۴ ثبت شرکت‌ها شکایت آقای الف. س. فرزند م. با وکالت آقایان د.و. و ح.م. بدین توضیح که شاکی مدعی است به‌عنوان احد از سهام‌داران شرکت مذکور مالک ۸۶۲۶/۳۷۴۹ سهم از ۴۸۴۲/۱۰% شرکت موصوف به لحاظ مواجهه با مشکلات مالی در امر تولید از روی اجبار همراه با اکراه و اضطرار طی چند سال مجموعاً یک صد و پنجاه میلیون تومان تحت عنوان ربا از متهم دریافت و در ازاء آن ۲۳ فقره چک بابت اصل و ربع آن به متهم تحویل و به لحاظ وضع نابسامان شرکت قادر به تأمین چک‌های مزبور نبوده و به‌ناچار طی قرارداد صوری سهام فوق‌الذکر را بابت تضمین باز پرداخت اصل و سود مبالغ دریافتی به متهم در قالب عقد بیع واگذار می‌نماید.

نمونه رای رباخواری 

متهم نیز به‌موجب دادخواست تقدیمی الزام شاکی به انتقال رسمی سهام را مطالبه که منتهی به صدور حکم محکومیت وی می‌گردد. باتوجه‌به مراتب فوق و شرح محتویات پرونده ملاحظه اسناد و مدارک موجود در سابقه از جمله موافقت‌نامه ۲۷/۹/۸۰ (برگ شماره ۱۶ پرونده) که شاکی طی چندین فقره چک‌های مضبوط در آن غالباً با رسیدهای یک‌ماهه که در صورت پرداخت وجوه آن چک‌ها متهم متعهد به فسخ عقد بیع سهام موردنظر می‌گردد.

نمونه رای ربا خواری

محاسبات انجام شده توسط طرفین دعوی به شرح برگ‌های ۱۶۸ لغایت ۱۷۸ پرونده که حکایت از محاسبه سود وجوه دریافتی از ناحیه شاکی دارد، فیش‌های پرداختی بخشی از مبالغ به شرح سابقه، توافق‌نامه مورخ ۵/۱۲/۷۹ (برگ شاره ۲۳۴ پرونده) که طرفین توافق می‌کنند در صورت پرداخت سه فقره چک به شماره‌های… -۲۰/۴/۸۰ و… -۲۵/۴/۸۰ و… -۳۱/۴/۸۰ از سوی شاکی عقد بیع سهام از سوی متهم فسخ گردد این در حالی است که علی‌الاصول در عقد بیع خریدار به فروشنده در قبال ثمن معامله چک می‌دهد و در صورت عدم پرداخت وجه چک عقد بیع از سوی فروشنده فسخ می‌گردد. هم چنین به حکایت نظریه کارشناس ثمن معامله (سهام مورد معامله) در زمان انعقاد عقد بیع ۴۹۶/۵۸۸/۸۱۰/۱۸ ریال ارزیابی می‌گردد لکن در عقد مزبور ثمن معامله یک صد و پنجاه میلیون تومان تعیین می‌شود، لذا همه موارد حقوق حکایت از صوری بودن معامله مذکور (عقد بیع سهام موصوف) و ربوی بودن رابطه فی‌مابین دارد علی‌هذا با عنایت به‌مراتب فوق، ایضاً شهادت شهود که به‌اتفاق ضمن اتیان سوگند شرعی در خصوص شهرت متهم به رباخواری و هم چنین صوری بودن معامله فی‌مابین ادای شهادت نموده‌اند و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که از سوی طرفین دعوی مصون از تعرض و اعتراض مانده است بزه انتسابی متهم محرز و مسلم است؛ فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به لحاظ صوری بودن عقد بیع سهام مورد معامله به رد سهام مذکور در حق شاکی و با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به جهت فقد سابقه کیفری به پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد نمونه رای ربا خواری رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری – کاظم نژاد